En
Ru
ДМПЗ
1 апреля 2018

Публичная информация

 


Устав ПАО «ДОНЕЦКИЙ МЕТАЛЛОПРОКАТНЫЙ ЗАВОД»

Положение о правлении ПАО «ДОНЕЦКИЙ МЕТАЛЛОПРОКАТНЫЙ ЗАВОД»

Свидетельство о регистрации выпуска акций

Положение о наблюдательном совете

Положение о ревизионной комиссии

Річна інформація емітента цінних паперів за 2011 рік (дата оприлюднення 11.05.2012)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2012 рік (дата оприлюднення 30.04.2013)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2013 рік (дата оприлюднення 30.04.2014)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2014 рік (дата оприлюднення 27.04.2015)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2015 рік (дата оприлюднення 19.04.2016)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2016 рік (дата оприлюднення 13.04.2017)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2017 рік (дата оприлюднення 27.04.2018)

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента від 25.04.2012 р. (дата оприлюднення 25.04.2012)

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента від 21.05.2012 р. (дата оприлюднення 21.05.2012)

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента від 30.04.2014 р. (дата оприлюднення 30.04.2014)

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента від 16.11.2015 р. (дата оприлюднення 16.11.2015)

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента від 30.05.2017 р. (дата оприлюднення 01.06.2017) 

ПРОТОКОЛ № 18

чергових загальних зборів акціонерів

ПАТ «Донецький металопрокатний завод»

 

29 квітня 2014 р.                                                                                                                      м. Донецьк

Місце проведення: 83009, м.Донецьк, вул.Новоросійська, 13.

Дата та час проведення зборів: 29 квітня 2014р. з 11 год.00хв. до 12 год.00хв.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах складений станом на 23.04.2014р.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах  -  431 особа.

Зареєструвалися для участі у загальних зборах: акціонерів-власників голосуючих акцій - 3, що володіють акціями – 2 295 252 507 штук, тобто 2 295 252 507 голосів або 91,811% голосів (перелік додається).

Кворум загальних зборів – понад 60%голосів

На підставі  протоколу про реєстрацію акціонерів, які прийняли участь у зборах, збори визнані такими, що мають кворум.

ПОРЯДОК  ДЕННИЙ

1.        Обрання голови, секретаря зборів та членів лічильної комісії.

2.        Затвердження регламенту роботи зборів.

3.        Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік та основні напрямки фінансово-господарської діяльності у 2014 році.

4.        Звіт Наглядової ради Товариства за 2013 рік.

5.        Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2013 рік.

6.        Затвердження річного звіту Товариства за 2013 рік.

7.        Розподіл прибутку Товариства.

Відповідно до ст.43 Закону України «Про акціонерні товариства»  голосування на загальних зборах здійснювалося  бюлетенями, форма і текст яких затверджені Наглядовою радою ПАТ «Донецький металопрокатний завод» (протокол від 11.04.2014р).

1.Слухали : Наглядовою радою запропоновано обрати головою зборів Мельник Наталю Василівну, секретарем зборів – Дзигал Ольгу Анатоліївну, лічильну комісію у складі: Івженко Любов Іванівна, Сігєєва Тамара Іванівна, Борзаніцина Галіна Єфстафіївна,  Буравльова Надія Іванівна, Яблуновська Вікторія  Олександрівна.

Постановили: Обрати головою зборів Мельник Наталю Василівну, секретарем зборів – Дзигал Ольгу Анатоліївну, лічильну комісію у складі: Івженко Любов Іванівна, Сігєєва Тамара Іванівна, Борзаніцина Галіна Єфстафіївна,  Буравльова Надія Іванівна, Яблуновська Вікторія Олександрівна.

Голосували: За – 2 295 252 507  голосів, проти - 0, тих що утримались - 0.

Рішення прийнято одностайно.

2. Слухали: Наглядовою радою запропоновано  наступний регламент роботи:

·                       третє питання порядку денного – до 30 хв.;

·                       решта питань порядку денного – до 10 хв.;

·                       додаткові виступи – до 5 хв.;

·                       питання та зауваження – до 3 хв.

Постановили: Встановити наступний регламент роботи:

·                       третє питання порядку денного – до 30 хв.;

·                       решта питань порядку денного – до 10 хв.;

·                       додаткові виступи – до 5 хв.;

·                       питання та зауваження – до 3 хв.

Голосували: За – 2 295 252 507 голосів, проти - 0, тих що утримались – 0.

Рішення прийнято одностайно.

3. Слухали: Звіт Члена правління Хобти Олександра Степановича про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік та основні напрямки фінансово-господарської діяльності у 2014 році Питань та зауважень до звіту немає.

Постановили: Затвердити звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік та основні напрямки фінансово-господарської діяльності у 2014 році. Роботу Правління визнати задовільною.

Голосували: За – 2 295 252 507 голосів, проти – 0, тих що утримались - 0.

Рішення прийнято одностайно.

4. Слухали: члена Наглядової ради Гурнак Володимира Петровича зі Звітом Наглядової ради Товариства  за 2013 рік Питань та зауважень до звіту немає.

Постановили: Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства за 2013 рік. Роботу Наглядової ради ПАТ «ДМПЗ» визнати  задовільною.

Голосували: За – 2 295 252 507 голосів, проти – 0, тих що утримались - 0.

Рішення прийнято одностайно.

5. Слухали: Звіт Голови Ревізійної комісії Товариства Бейліна Костянтина Олександровича за 2013 рік.

Питань та зауважень до звіту немає.

Постановили: Затвердити Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2013 рік.  Роботу Ревізійної комісії ПАТ «ДМПЗ» визнати  задовільною.

Голосували: За – 2 295 252 507 голосів, проти – 0, тих що утримались - 0.

Рішення прийнято одностайно.

6. Слухали: Заступника директора з економіки та фінансів  Бешулю Ганну Юріївну про затвердження річного звіту за 2013рік.  Бешуля Г.Ю. запропонувала затвердити річний звіт Товариства за 2013 рік. Питань та зауважень немає.

Постановили: Затвердити річний звіт Товариства за 2013 рік.

Голосували: За – 2 295 252 507 голосів, проти – 0, тих що утримались - 0.

Рішення прийнято одностайно.

7. Слухали:  Голову зборів Мельник Н.В, яка запропонувала, виходячи з результатів щойно затвердженого річного звіту Товариства за 2013рік, суму прибутку за підсумками роботи за 2013рік спрямувати на розвиток виробництва.

Постановили: суму прибутку за підсумками роботи за 2013рік спрямувати на розвиток виробництва.

Голосували: За – 2 295 252 507, проти – 0 голосів, тих що утримались - 0.

Рішення прийнято одностайно.

Голова зборів оголосила про те, що всі питання порядку денного розглянуто та запропонувала вважати збори ПАТ «Донецький металопрокатний завод» завершеними.

 

Голова зборів                                                                                                    Мельник Н.В.

Секретар зборів                                                                                                Дзигал О.А.

 


 

PDF версия

Публічне акціонерне товариство

“ДОНЕЦЬКИЙ МЕТАЛОПРОКАТНИЙ ЗАВОД”

(місцезнаходження: 83009, м.Донецьк, вул.Новоросійська, 13)

повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів, що відбудуться

“29” квітня 2014 року о 11.00 за адресою:

83009, м.Донецьк, вул.Новоросійська, 13, актова зала.

 

Реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах – «29» квітня 2014р. з 9.00 до 10.30.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – «23» квітня 2014 року.

Порядок денний:

1.      Обрання голови, секретаря зборів та членів лічильної комісії.

2.      Затвердження регламенту роботи зборів.

3.      Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік та основні напрямки фінансово-господарської діяльності у 2013 році.

4.      Звіт Наглядової ради Товариства за 2013 рік.

5.      Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2013 рік.

6.      Затвердження річного звіту Товариства за 2013 рік.

7.      Розподіл прибутку Товариства.

 

Для реєстрації акціонерам необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу. Представникам акціонерів потрібно мати довіреність, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства.

Акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, у робочі дні з 14.30 до 16.30 год. за адресою: 83009, м.Донецьк, вул.Новоросійська, 13, кабінет юридичного відділу. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – начальник юридичного відділу ПАТ «Донецький металопрокатний завод».

Довідки за телефоном: (062) 388-94-88.

Основні показники фінансово-господарської діяльності товариства (тис. грн.)

 

Найменування показника

період

2013 рік

2012 рік

Усього активів

312351

311211

Основні засоби

179049

139798

Довгострокові фінансові інвестиції

0

0

Запаси

53593

75415

Сумарна дебіторська заборгованість

48225

45912

Грошові кошти та їх еквіваленти

7183

3586

Нерозподілений прибуток

58584

62571

Власний капітал

103005

87571

Статутний капітал

25000

25000

Довгострокові  зобов’язання

8493

75987

Поточні  зобов’язання

200853

130760

Чистий прибуток (збиток)

15434

3464

Середньорічна кількість акцій (шт.)

2500000000

2500000000

Кількість власних акцій, викуплених протягом  періоду (шт.)

0

0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних  акцій протягом періоду

0

0

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

1033

998

 


 

ПРОТОКОЛ

№ 17

позачергових загальних зборів акціонерів

ПАТ «Донецький металопрокатний завод»

 

22 січня 2014 р.                                                                                                                 м. Донецьк

 

Місце проведення: 83009, м.Донецьк, вул.Новоросійська, 13.

Дата та час проведення зборів: 22 січня 2014р. з 11 год.00хв. до 11 год.30хв.

Позачергові збори проводяться за ініціативою Наглядової Ради ПАТ «Донецький металопрокатний завод».

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах складений станом на 16.01.2014р.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах  -  432 особи.

Зареєструвалися для участі у загальних зборах: акціонерів-власників голосуючих акцій - 7, що володіють акціями – 2 295 466 963 штук, тобто 2 295 466 963 голосів або 91,9% голосів (перелік додається).

Кворум загальних зборів – понад 60%голосів

На підставі  протоколу про реєстрацію акціонерів, які прийняли участь у зборах, збори визнані такими, що мають кворум.

 

ПОРЯДОК  ДЕННИЙ

1.        Про схвалення правочинів.

 

Відповідно до ст.43 Закону України «Про акціонерні товариства»  голосування на загальних зборах здійснювалося  бюлетенями, форма і текст яких затверджені Наглядовою радою ПАТ «Донецький металопрокатний завод» (протокол від 10.01.2014р).

 

Наглядовою радою запропоновано обрати головою зборів Мельник Наталю Василівну, секретарем зборів – Дзигал Ольгу Анатоліївну, лічильну комісію у складі: Івженко Любов Іванівна, Сігєєва Тамара Іванівна, Манько Михайло Олександрович.

Постановили: Обрати головою зборів Мельник Наталю Василівну, секретарем зборів – Дзигал Ольгу Анатоліївну, лічильну комісію у складі: Івженко Любов Іванівна, Сігєєва Тамара Іванівна,  Манько Михайло Олександрович.

Голосували: За – 2 295 407 478  голоси, проти - 0, тих що утримались – 59 485голосів.

Рішення прийнято більшістю голосів.

 

 Наглядовою радою запропоновано  наступний регламент роботи:

·                       перше питання порядку денного – до 10 хв.;

·                       виступи – до 5 хв.;

·                       питання та зауваження – до 3 хв.

 

Постановили: Встановити наступний регламент роботи:

·                       перше питання порядку денного – до 10 хв.;

·                       виступи – до 5 хв.;

·                       питання та зауваження – до 3 хв.

Голосували: За – 2 295 407 478  голоси, проти - 0, тих що утримались – 59 485голосів.

Рішення прийнято більшістю голосів.

 

 

1.Слухали:

1.1. Заступника директора з економіки та фінансів  Бешулю Ганну Юріївну яка доповіла, що ТОВ «Електросталь» «10» грудня 2013р. укладено з Публічним акціонерним товариством «Дельта Банк», яке на підставі договору купівлі-продажу прав вимоги, посвідченого 19.06.2013р. приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Шевченко Д.Г. за реєстровим №1360, стало кредитором за Кредитним договором №2005-110 від 27.04.2005р., додатковий договір №123 до Кредитного договору №2005-110 від 27.04.2005р., згідно з яким строк повернення кредиту за Кредитним договором №2005-110 від 27.04.2005р. подовжено до 28 грудня 2016року. Внаслідок цього збільшився обсяг відповідальності ПАТ «ДМПЗ» за договором поруки №2005-110/3 від 27.04.2005р., згідно з яким ПАТ «ДМПЗ» прийняло на себе зобов’язання солідарно відповідати перед банком у повному обсязі за своєчасне та повне виконання зобов’язань за Кредитним договором №2005-110 від 27.04.2005р. «10» грудня 2014р. укладено додатковий договір №14 до договору поруки №2005-110/3 від 27.04.2005р. про зміну умов зобов’язання за Кредитним договором №2005-110 від 27.04.2005р.

Запропонувала схвалити укладення та підписання Головою Правління Товариства Лам Матвієм Марковичем від імені Товариства додаткового договору №14 від 10.12.2013р. до договору поруки №2005-110/3 від 27.04.2005р. з вказанням нового кінцевого терміну повернення заборгованості за кредитом - 28 грудня 2016 року. Прийняти до виконання зазначений вище додатковий договір (правочин) та визнати всі права і обов’язки Товариства, що виникли на підставі цього додаткового договору №14 до договору поруки №2005-110/3 від 27.04.2005р., у повному обсязі.

 

Постановили: Cхвалити укладення та підписання Головою Правління Товариства Лам Матвієм Марковичем від імені Товариства додаткового договору №14 від 10.12.2013р. до договору поруки №2005-110/3 від 27.04.2005р. з вказанням нового кінцевого терміну повернення заборгованості за кредитом - 28 грудня 2016 року. Прийняти до виконання зазначений вище додатковий договір (правочин) та визнати всі права і обов’язки Товариства, що виникли на підставі цього додаткового договору №14 до договору поруки №2005-110/3 від 27.04.2005р., у повному обсязі.

 

Голосували: За – 2 295 214 530 голосів, проти – 0, тих що утримались – 252 433 голосів.

Рішення прийнято більшістю  голосів.

 

1.2. Заступника директора з економіки та фінансів  Бешулю Ганну Юріївну яка доповіла, що планується укладення ТОВ «Електросталь» з Публічним акціонерним товариством «ВТБ БАНК» додаткового договору до Кредитного договору №70 від 23.12.2010р., згідно з яким:

- строк повернення кредиту за Кредитним договором №70 від 23.12.2010р. буде подовжено не термін, що не буде перевищувати 6 (шести) місяців,

- буде змінена процентна ставка за кредитом у розмірі, що не буде перевищувати 11,5% річних,

- заборгованість за кредитом повинна бути погашена у кінці строку кредитування,

- будуть змінені інші умови кредитування за погодженням сторін Кредитного договору.

Внаслідок цього збільшується обсяг відповідальності ПАТ «ДМПЗ» за договором поруки №70/Z-5 від  23.12.2010р., згідно з яким ПАТ «ДМПЗ» прийняло на себе зобов’язання солідарно з ТОВ «Електросталь» ПАТ «ВТБ БАНК» відповідати перед банком у повному обсязі за своєчасне та повне виконання зобов’язань за Кредитним договором №70 від 23.12.2010р., що викликає необхідність внесення змін щодо умов Кредитного договору до договору поруки №70/Z-5 від 23.12.2010р., до іпотечних договорів:

- Іпотечного договору від 23.12.2010р., посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Іващенко Т.С. та зареєстрованого в реєстрі за №565, за яким ПАТ «ДМПЗ» з метою забезпечення зобов’язань за кредитним договором №70 від 23.12.2010р. передало в іпотеку нерухоме майно, розташоване за адресою: м. Донеьк, вул. Марковникова,1;

- Іпотечного договору від 23.12.2010р., посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Іващенко Т.С. та зареєстрованого в реєстрі за №567, за яким ПАТ «ДМПЗ» з метою забезпечення зобов’язань за кредитним договором №70 від 23.12.2010р. передало в іпотеку нерухоме майно, розташоване за адресою: м. Донецьк, пр-т Партизанський,1;

- Іпотечного договору від 28 квітня 2011р., посвідченого приватним нотаріусом Донецького міського нотаріального округу Сергєєвою І.Г. та зареєстрованого в реєстрі за №556, за яким ПАТ «ДМПЗ» з метою забезпечення зобов’язань за кредитним договором №70 від 23.12.2010р. передало в іпотеку нерухоме майно, розташоване за адресою: м. Донецьк, вул.Новоросійська, 13;

та до договорів застави:

- №70/Z-1 від 23.12.2010г. за яким ПАТ «ДМПЗ» з метою забезпечення зобов’язань за кредитним договором №70 від 23.12.2010р. передало в залог ПАТ «ВТБ БАНК» промислове обладнання, що знаходиться за адресою: м. Донецьк, вул. Новоросійська, 13;

- №70/Z-2 від 23.12.2010г., за яким ПАТ «ДМПЗ» з метою забезпечення зобов’язань за кредитним договором №70 від 23.12.2010р. передало в залог ПАТ «ВТБ БАНК» комплекс споруд та передавальних пристроїв, що знаходяться за адресою: м. Донецьк, вул. Новоросійська, 13;

- №70/Z-3 від 23.12.2010г. за яким ПАТ «ДМПЗ» з метою забезпечення зобов’язань за кредитним договором №70 від 23.12.2010р. передало в залог ПАТ «ВТБ БАНК» на умовах застави в обороті металопрокат, що знаходиться за адресою: м. Донецьк, вул. Новоросійська, 13.

Запропонувала надати згоду ТОВ «Електросталь» на укладення з Публічним акціонерним товариством «ВТБ БАНК» додаткового договору до Кредитного договору №70 від 23.12.2010р., згідно з яким:

- строк повернення кредиту за Кредитним договором №70 від 23.12.2010р. буде подовжено не термін, що не буде перевищувати 6(шести) місяців,

- буде змінена процентна ставка за кредитом у розмірі, що не буде перевищувати 11,5% річних,

- заборгованість за кредитом повинна бути погашена у кінці строку кредитування,

- будуть змінені інші умови кредитування за погодженням сторін Кредитного договору.

Запропонувала надати згоду на укладення додаткових договорів до вищезазначених договору поруки, іпотечних договорів та договорів застави.

Також запропонувала доручити підписати зазначені додаткові договори до договору поруки та іпотечних договорів і договорів застави від імені Товариства заступнику директора з економіки та фінансів Товариства Бешулі Ганні Юріївні на підставі виданої довіреності, із правом визначення решти умов зазначених додаткових договорів на власний розсуд.

Постановили: Надати згоду ТОВ «Електросталь» на укладення з Публічним акціонерним товариством «ВТБ БАНК» додаткового договору до Кредитного договору №70 від 23.12.2010р., згідно з яким:

- строк повернення кредиту за Кредитним договором №70 від 23.12.2010р. буде подовжено не термін, що не буде перевищувати 6(шести) місяців,

- буде змінена процентна ставка за кредитом у розмірі, що не буде перевищувати 11,5% річних,

- заборгованість за кредитом повинна бути погашена у кінці строку кредитування,

- будуть змінені інші умови кредитування за погодженням сторін Кредитного договору.

Надати згоду на укладення додаткових договорів до договору поруки №70/Z -5 від  23.12.2010р.,  до іпотечних договорів:

- Іпотечного договору від 23.12.2010р., посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Іващенко Т.С. та зареєстрованого в реєстрі за №565, за яким ПАТ «ДМПЗ» з метою забезпечення зобов’язань за кредитним договором №70 від 23.12.2010р. передало в іпотеку нерухоме майно, розташоване за адресою: м. Донеьк, вул. Марковникова,1;

- Іпотечного договору від 23.12.2010р., посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Іващенко Т.С. та зареєстрованого в реєстрі за №567, за яким ПАТ «ДМПЗ» з метою забезпечення зобов’язань за кредитним договором №70 від 23.12.2010р. передало в іпотеку нерухоме майно, розташоване за адресою: м. Донецьк, пр.-т Партизанський,1;

- Іпотечного договору від 28 квітня 2011р., посвідченого приватним нотаріусом Донецького міського нотаріального округу Сергєєвою І.Г. та зареєстрованого в реєстрі за №556, за яким ПАТ «ДМПЗ» з метою забезпечення зобов’язань за кредитним договором №70 від 23.12.2010р. передало в іпотеку нерухоме майно, розташоване за адресою: м. Донецьк, вул.Новоросійська, 13;

та до договорів застави:

- №70/Z-1 від 23.12.2010г. за яким ПАТ «ДМПЗ» з метою забезпечення зобов’язань за кредитним договором №70 від 23.12.2010р. передало в залог ПАТ «ВТБ БАНК» промислове обладнання, що знаходиться за адресою: м. Донецьк, вул. Новоросійська, 13;

- №70/Z-2 від 23.12.2010г., за яким ПАТ «ДМПЗ» з метою забезпечення зобов’язань за кредитним договором №70 від 23.12.2010р. передало в залог ПАТ «ВТБ БАНК» комплекс споруд та передавальних пристроїв, що знаходяться за адресою: м. Донецьк, вул. Новоросійська, 13;

- №70/Z-3 від 23.12.2010г. за яким ПАТ «ДМПЗ» з метою забезпечення зобов’язань за кредитним договором №70 від 23.12.2010р. передало в залог ПАТ «ВТБ БАНК» на умовах застави в обороті металопрокат, що знаходиться за адресою: м. Донецьк, вул. Новоросійська, 13.

Доручити підписати зазначені додаткові договори до договору поруки, іпотечних договорів та до договорів застави від імені Товариства заступнику директора з економіки та фінансів Товариства Бешулі Ганні Юріївні на підставі виданої довіреності, із правом визначення решти умов зазначених додаткових договорів на власний розсуд.

 

Голосували: За – 2 295 214 530 голосів, проти – 0,  тих що утримались – 252 433 голосів.

Рішення прийнято більшістю голосів.

 

Голова зборів оголосила про те, що всі питання порядку денного розглянуто та запропонувала вважати збори ПАТ «Донецький металопрокатний завод» завершеними.

 

Голова зборів                                                                                                   Мельник Н.В.

 

Секретар зборів                                                                                                Дзигал О.А.

 


PDF версия

ПРОТОКОЛ № 16

чергових загальних зборів акціонерів

ПАТ «Донецький металопрокатний завод»

 

29 квітня 2013 р.                                                                                                                      м. Донецьк

 

Місце проведення: 83009, м.Донецьк, вул.Новоросійська, 13.

Дата та час проведення зборів: 29 квітня 2013р. з 11 год.00хв. до 12 год.00хв.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах складений станом на 23.04.2013р.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах  -  428 осіб.

Зареєструвалися для участі у загальних зборах: акціонерів-власників голосуючих акцій - 10, що володіють акціями – 2 306 098 943 штук, тобто 2 306 098 943 голосів або 92,2439% голосів (перелік додається).

Кворум загальних зборів – понад 60%голосів

На підставі  протоколу про реєстрацію акціонерів, які прийняли участь у зборах, збори визнані такими, що мають кворум.

 

ПОРЯДОК  ДЕННИЙ

 1. Обрання голови, секретаря зборів та членів лічильної комісії.
 2. Затвердження регламенту роботи зборів.
 3. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік та основні напрямки фінансово-господарської діяльності у 2013 році.
 4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2012 рік.
 5. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2012 рік.
 6. Затвердження річного звіту Товариства за 2012 рік.
 7. Розподіл прибутку Товариства.

 

Відповідно до ст.43 Закону України «Про акціонерні товариства»  голосування на загальних зборах здійснювалося  бюлетенями, форма і текст яких затверджені Наглядовою радою ПАТ «Донецький металопрокатний завод» (протокол від 12.04.2013р).

1.Слухали : Наглядовою радою запропоновано обрати головою зборів Мельник Наталю Василівну, секретарем зборів – Дзигал Ольгу Анатоліївну, лічильну комісію у складі: Івженко Любов Іванівна, Сігєєва Тамара Іванівна, Борзаніцина Галіна Єфстафіївна,  Жмурко Ірина Євгенівна, Манько Михайло Олександрович.

Постановили: Обрати головою зборів Мельник Наталю Василівну, секретарем зборів – Дзигал Ольгу Анатоліївну, лічильну комісію у складі: Івженко Любов Іванівна, Сігєєва Тамара Іванівна, Борзаніцина Галіна Єфстафіївна,  Жмурко Ірина Євгенівна, Манько Михайло Олександрович.

Голосували: За – 2 306 098 943  голоси, проти - 0, тих що утримались - 0.

Рішення прийнято одностайно.

2. Слухали: Наглядовою радою запропоновано  наступний регламент роботи:

 • третє питання порядку денного – до 30 хв.;
 • решта питань порядку денного – до 10 хв.;
 • додаткові виступи – до 5 хв.;
 • питання та зауваження – до 3 хв.

Постановили: Встановити наступний регламент роботи:

 • третє питання порядку денного – до 30 хв.;
 • решта питань порядку денного – до 10 хв.;
 • додаткові виступи – до 5 хв.;
 • питання та зауваження – до 3 хв.

Голосували: За – 2 306 098 943  голоси, проти - 0, тих що утримались - 0.

Рішення прийнято одностайно.

3. Слухали: Звіт Голови правління Лам Матвія Марковича про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік та основні напрямки фінансово-господарської діяльності у 2013 році Питань та зауважень до звіту немає.

Постановили: Затвердити звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік та основні напрямки фінансово-господарської діяльності у 2013 році. Роботу Правління визнати задовільною.

Голосували: За – 2 305 905 995 голосів, проти – 0, тих що утримались - 192 948 голосів.

Рішення прийнято більшістю голосів.

4. Слухали: члена Наглядової ради Гурнак Володимира Петровича зі Звітом Наглядової ради Товариства  за 2012 рік Питань та зауважень до звіту немає.

Постановили: Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства за 2012 рік. Роботу Наглядової ради ПАТ «ДМПЗ» визнати  задовільною.

Голосували: За – 2 305 905 995 голосів, проти – 0, тих що утримались - 192 948 голосів.

Рішення прийнято більшістю голосів.

5. Слухали: Звіт Голови Ревізійної комісії Товариства Бейліна К.О. за 2012 рік.

Питань та зауважень до звіту немає.

Постановили: Затвердити Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2012 рік.  Роботу Ревізійної комісії ПАТ «ДМПЗ» визнати  задовільною.

Голосували: За – 2 305 905 995 голосів, проти – 0, тих що утримались - 192 948 голосів.

Рішення прийнято більшістю голосів.

6. Слухали: Заступника директора з економіки та фінансів  Бешулю Ганну Юріївну про затвердження річного звіту за 2012рік.  Бешуля Г.Ю. запропонувала затвердити річний звіт Товариства за 2012 рік. Питань та зауважень немає.

Постановили: Затвердити річний звіт Товариства за 2012 рік.

Голосували: За – 2 305 905 995 голосів, проти – 0, тих що утримались - 192 948 голосів.

Рішення прийнято більшістю голосів.

7. Слухали:  Голову зборів Мельник Н.В, яка запропонувала, виходячи з результатів щойно затвердженого річного звіту Товариства за 2012рік, суму прибутку за підсумками роботи за 2012рік  спрямувати на покриття збитків попередніх періодів.

Постановили: суму прибутку за підсумками роботи за 2012рік спрямувати на покриття збитків попередніх періодів.

Голосували: За – 2 305 905 995 голосів, проти – 192 948 голосів, тих що утримались - 0.

Рішення прийнято більшістю голосів.

 

Голова зборів оголосила про те, що всі питання порядку денного розглянуто та запропонувала вважати збори ПАТ «Донецький металопрокатний завод» завершеними.

 

Голова зборів                                                                                                    Мельник Н.В.

Секретар зборів                                                                                               Дзигал О.А.

 


ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

“ДОНЕЦЬКИЙ МЕТАЛОПРОКАТНИЙ ЗАВОД”

(місцезнаходження: 83009, м.Донецьк, вул.Новоросійська, 13)

повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціонерів, що відбудуться

“22” січня 2014 року о 11.00 за адресою: 83009, м.Донецьк, вул.Новоросійська, 13, актова зала.

 

Реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах – «22» січня 2014р. з 9.00 до 10.30.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – «16» січня 2014 року.

Порядок денний:

1.      Про схвалення правочинів.

Для реєстрації акціонерам необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу. Представникам акціонерів потрібно мати довіреність, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства.

Акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, у робочі дні з 14.30 до 16.30 год. за адресою: 83009, м.Донецьк, вул.Новоросійська, 13, кабінет юридичного відділу. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – начальник юридичного відділу ПАТ «Донецький металопрокатний завод».

В зв’язку з тим, що термінове прийняття рішень з питань порядку денного зборів вимагають інтереси Товариства, відповідно до ст. 47 Закону України «Про акціонерні товариства» акціонери Товариства позбавляються права вносити пропозиції до порядку денного.

Довідки за телефоном: (062) 388-94-88.


PDF версия

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

“ДОНЕЦЬКИЙ МЕТАЛОПРОКАТНИЙ ЗАВОД”

(місцезнаходження: 83009, м.Донецьк, вул.Новоросійська, 13)

повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів, що відбудуться

“29” квітня 2013 року о 11.00 за адресою:

83009, м.Донецьк, вул.Новоросійська, 13, актова зала.

 

Реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах – «29» квітня 2013р. з 9.00 до 10.30.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – «23» квітня 2013 року.

Порядок денний:

1.      Обрання голови, секретаря зборів та членів лічильної комісії.

2.      Затвердження регламенту роботи зборів.

3.      Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік та основні напрямки фінансово-господарської діяльності у 2013 році.

4.      Звіт Наглядової ради Товариства за 2012 рік.

5.      Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2012 рік.

6.      Затвердження річного звіту Товариства за 2012 рік.

7.      Розподіл прибутку Товариства.

 

Для реєстрації акціонерам необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу. Представникам акціонерів потрібно мати довіреність, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства.

Акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, у робочі дні з 14.30 до 16.30 год. за адресою: 83009, м.Донецьк, вул.Новоросійська, 13, кабінет юридичного відділу. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – начальник юридичного відділу ПАТ «Донецький металопрокатний завод».

Довідки за телефоном: (062) 388-94-88.

 

Основні показники фінансово-господарської діяльності товариства (тис. грн.)

Найменування показника період
2012 рік 2011 рік
Усього активів 307410 325831
Основні засоби 140206 76933
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 75219 86708
Сумарна дебіторська заборгованість  80611 114483
Грошові кошти та їх еквіваленти 3587 8104
Нерозподілений прибуток -34892 -37142
Власний капітал  71567 75009
Статутний капітал 25000 25000
Довгострокові  зобов’язання 35975 53598
Поточні  зобов’язання 199868 197224
Чистий прибуток (збиток) 402 -70
Середньорічна кількість акцій (шт.) 2500000000 2500000000
Кількість власних акцій, викуплених протягом  періоду (шт.) - -
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних  акцій протягом періоду - -
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 1012 913

 


PDF версия

ПРОТОКО

Л № 15

чергових загальних зборів акціонерів

ПАТ «Донецький металопрокатний завод»

25 квітня 2012 р.                                                                                                                      м. Донецьк

 

Місце проведення: 83009, м.Донецьк, вул.Новоросійська, 13.

Дата та час проведення зборів: 25 квітня 2012р. з 11 год. 00 хв. до 13 год. 00 хв.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах складений станом на 19.04.2012р.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах  -  430 осіб.

Зареєструвалися для участі у загальних зборах: акціонерів-власників голосуючих акцій - 13, що володіють акціями – 2 316 558 755штук, тобто 2 316 558 755голосів або 92,663% голосів (перелік додається).

Кворум загальних зборів – понад 60%голосів

На підставі  протоколу про реєстрацію акціонерів, які прийняли участь у зборах, збори визнані такими, що мають кворум.

 

ПОРЯДОК  ДЕННИЙ

1.        Обрання голови, секретаря зборів та членів лічильної комісії.

2.        Затвердження регламенту роботи зборів.

3.        Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік та основні напрямки фінансово-господарської діяльності у 2012 році.

4.        Звіт Наглядової ради Товариства за 2011 рік.

5.        Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2011 рік.

6.        Затвердження річного звіту Товариства за 2011 рік.

7.        Розподіл прибутку Товариства.

8.        Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства.

9.        Припинення повноважень членів Наглядової ради.

10.    Обрання членів Наглядової ради.

11.    Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.

12.    Припинення повноважень членів Ревізійної комісії.

13.    Обрання членів Ревізійної комісії.

14.    Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Ревізійної комісії.

15.    Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинитися Товариством протягом року.

 

Відповідно до ст.43 Закону України «Про акціонерні товариства»  голосування на загальних зборах здійснювалося  бюлетенями, форма і текст яких затверджені Наглядовою радою ПАТ «Донецький металопрокатний завод» (протокол від 12.04.2012р). За питаннями 10 та 13 порядку денного здійснювалося кумулятивне голосування з використанням бюлетенів, форма і текст яких затверджені Наглядовою радою ПАТ «Донецький металопрокатний завод» (протокол від 20.04.2012р.).

 

1.Слухали : Наглядовою радою запропоновано обрати головою зборів Мельник Наталю Василівну, секретарем зборів – Авксентьєву Оксану Олександрівну, лічильну комісію у складі: Фоменко Світлана Михайлівна, Яблуновська Вікторія Олександрівна, Івженко Любов Іванівна, Буравльова Надія Іванівна,  Жмурко Ірина Євгенівна

.Постановили: Обрати головою зборів Мельник Наталю Василівну, секретарем зборів – Авксентьєву Оксану Олександрівну, лічильну комісію у складі: Фоменко Світлана Михайлівна, Яблуновська Вікторія Олександрівна, Івженко Любов Іванівна, Буравльова Надія Іванівна,  Жмурко Ірина Євгенівна

 Голосували: За – 2 316 558 755  голосів, проти - 0, тих що утримались - 0.

Рішення прийнято одностайно.

 

2. Слухали: Наглядовою радою запропоновано  наступний регламент роботи:

·                       третє питання порядку денного – до 30 хв.;

·                       решта питань порядку денного – до 10 хв.;

·                       додаткові виступи – до 5 хв.;

·                       питання та зауваження – до 3 хв.

 

Постановили: Встановити наступний регламент роботи:

·                       третє питання порядку денного – до 30 хв.;

·                       решта питань порядку денного – до 10 хв.;

·                       додаткові виступи – до 5 хв.;

·                       питання та зауваження – до 3 хв.

Голосували: За – 2 316 558 755  голосів, проти - 0, тих що утримались - 0.

Рішення прийнято одностайно.

 

3. Слухали: Звіт Голови правління Лам Матвія Марковича про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік та основні напрямки фінансово-господарської діяльності у 2012 році Питань та зауважень до звіту немає.

Постановили: Затвердити звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік та основні напрямки фінансово-господарської діяльності у 2012 році. Роботу Правління визнати задовільною.

Голосували: За – 2 306 092 673  голосів, проти – 10 466 082голоси, тих що утримались - 0.

Рішення прийнято більшістю голосів.

 

4. Слухали: члена Наглядової ради Солдатову Н.Г. зі Звітом Наглядової ради Товариства  за 2011 рік Питань та зауважень до звіту немає.

Постановили: Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства за 2011 рік. Роботу Наглядової ради ПАТ «ДМПЗ» визнати  задовільною.

Голосували: За – 2 306 092 673 голосів, проти – 10 466 082голоси, тих що утримались - 0.

Рішення прийнято більшістю голосів.

 

5. Слухали: Звіт Голови Ревізійної комісії Товариства Бейліна К.О. за 2011 рік.

Питань та зауважень до звіту немає.

Постановили: Затвердити Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2011 рік.  Роботу Ревізійної комісії ПАТ «ДМПЗ» визнати  задовільною.

Голосували: За – 2 306 092 673  голосів, проти – 10 466 082 голоси, тих що утримались - 0.

Рішення прийнято більшістю голосів.

 

6. Слухали: Заступника директора з економіки та фінансів  Бешулю Ганну Юріївну про затвердження річного звіту за 2011рік.  Бешуля Г.Ю. запропонувала затвердити річний звіт Товариства за 2011 рік. Питань та зауважень немає.

Постановили: Затвердити річний звіт Товариства за 2011 рік.

Голосували: За – 2 306 092 673  голосів, проти – 10 466 082голоси, тих що утримались - 0.

Рішення прийнято більшістю голосів.

 

7. Слухали:  Голову зборів Мельник Н.В, яка запропонувала, виходячи з результатів щойно затвердженого річного звіту Товариства за 2011рік питання щодо розподілу прибутку Товариства не розглядати у зв’язку з відсутністю прибутку.

Постановили: питання щодо розподілу прибутку Товариства не розглядати у зв’язку з відсутністю прибутку.

Голосували: За – 2 306 092 673  голосів, проти – 10 466 082голоси, тих що утримались - 0.

Рішення прийнято більшістю голосів.

 

8. Слухали: голову зборів Мельник Н.В., яка запропонувала внести зміни та доповнення до Статуту Товариства у вигляді додатка до Статуту, який є невід’ємною частиною Статуту; доручити Голові правління Лам Матвію Марковичу підписати Зміни та доповнення до Статуту  від імені акціонерів та  здійснити державну реєстрацію Змін та доповнень до Статуту.

Питань та зауважень немає.

Постановили: внести зміни та доповнення до Статуту Товариства у вигляді додатка до Статуту, який є невід’ємною частиною Статуту; доручити Голові правління Лам Матвію Марковичу підписати Зміни та доповнення до Статуту  від імені акціонерів та  здійснити державну реєстрацію Змін та доповнень до Статуту.

Голосували: За – 2 306 092 673 голосів (99,55% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій), проти – 10 466 082голоси, тих що утримались - 0.

Рішення прийнято більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

 

9. Слухали: голову зборів Мельник Н.В., яка запропонувала припинити повноваження членів Наглядової ради Андрєєва Ігоря Дмитровича,  Левіна Павла Борисовича, Солдатової Наталі Георгіївни (представника ТОВ «Вторсировина»), Курінної Наталії Іванівни, Коростильова Михайла Євгеновича.

Постановили: Припинити повноваження членів Наглядової ради Андрєєва Ігоря Дмитровича,  Левіна Павла Борисовича, Солдатової Наталі Георгіївни (представника ТОВ «Вторсировина»), Курінної Наталії Іванівни, Коростильова Михайла Євгеновича.

Голосували: За – 2 306 092 673  голосів, проти – 10  466 082голоси, тих що утримались - 0.

Рішення прийнято більшістю голосів.

 

10.Слухали: голову зборів Мельник Н.В., яка оголосила перелік кандидатів у члени Наглядової ради ПАТ «Донецький металопрокатний завод», а саме: Андрєєв  Ігор Дмитрович, Левін Павло Борисович, Коростильов Михайло Євгенович, Курінна Наталія Іванівна, ТОВ «ВТОРСИРОВИНА».

Постановили:  Обрати членами  Наглядової ради ПАТ «Донецький металопрокатний завод»: Андрєєва  Ігоря Дмитровича, Левіна Павла Борисовича, Коростильова Михайла Євгеновича, Курінну Наталію Іванівну, ТОВ «ВТОРСИРОВИНА».

Голосували:

№ з/п

П.І.П./назва юридичної особи Кількість голосів за кожного кандидата
1 Андрєєв Ігор Дмитрович 2 331 199 609
2 Левін Павло Борисович 2 315 051 483
3 Коростильов Михайло Євгенович 2 315 379 414
4 Курінна Наталія Іванівна 2 315 379 414
5 Товариство з обмежено відповідальністю «ВТОРСИРОВИНА» 2 315 379 414

 

11. Слухали:  Голову зборів Мельник Н.В., яка запропонувала затвердити умови безоплатних цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради, окрім голови Наглядової ради, укласти з головою Наглядової ради трудовий договір на умовах Кодексу законів України про працю шляхом видання відповідного наказу про прийняття на роботу з оплатою згідно штатного розкладу ПАТ «Донецький металопрокатний завод», уповноважити голову Правління Товариства Лам Матвія Марковича підписати від імені Товариства цивільно-правові угоди з членами Наглядової ради та наказ про прийняття на роботу голови Наглядової ради на підставі протоколу засідання Наглядової ради про обрання голови Наглядової ради.

Постановили:  затвердити умови безоплатних цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради, окрім голови Наглядової ради, укласти з головою Наглядової ради трудовий договір на умовах Кодексу законів України про працю шляхом видання відповідного наказу про прийняття на роботу з оплатою згідно штатного розкладу ПАТ «Донецький металопрокатний завод», уповноважити голову Правління Товариства Лам Матвія Марковича підписати від імені Товариства цивільно-правові угоди з членами Наглядової ради та наказ про прийняття на роботу голови Наглядової ради на підставі протоколу засідання Наглядової ради про обрання голови Наглядової ради.

Голосували: За – 2 306 092 673  голосів, проти – 10  466 082голоси, тих що утримались - 0.

Рішення прийнято більшістю голосів.

 

12.Слухали: голову зборів Мельник Н.В., яка запропонувала припинити повноваження членів Ревізійної комісії Бейліна Костянтина Олександровича, Тацієнко Олени Миколаївни; Сиводєд Валентини Іванівни.

Постановили: Припинити повноваження членів Ревізійної комісії Бейліна Костянтина Олександровича, Тацієнко Олени Миколаївни; Сиводєд Валентини Іванівни.

Голосували: За – 2 306 092 673  голосів, проти – 10  466 082голоси, тих що утримались - 0.

Рішення прийнято більшістю голосів.

 

13. Слухали: голову зборів Мельник Н.В., яка оголосила перелік кандидатів до складу Ревізійної комісії, а саме: Бейлін Костянтин Олександрович, Тацієнко Олена Миколаївна, Сиводєд Валентина Іванівна.

Постановили: обрати членами Ревізійної комісії Бейліна Костянтина Олександровича, Тацієнко Олену Миколаївну, Сиводєд Валентину Іванівну.

Голосували:

№  з/п П.І.П. Кількість голосів за кожного кандидата
1 Бейлін Костянтин Олександрович 2 315 379 414
2 Тацієнко Олена Миколаївна 2 317 707 492
3 Сиводєд Валентина Іванівна 2 315 134 591

 

14. Слухали: голову зборів Мельник Н.В., яка запропонувала затвердити умови безоплатних цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії,  уповноважити голову Правління Товариства Лам Матвія Марковича підписати від імені Товариства цивільно-правові угоди з членами Ревізійної комісії.

Постановили: затвердити умови безоплатних цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії,  уповноважити голову Правління Товариства Лам Матвія Марковича підписати від імені Товариства цивільно-правові угоди з членами Ревізійної комісії.

Голосували: За – 2 306 092 673  голосів, проти – 10  466 082голоси, тих що утримались - 0.

Рішення прийнято більшістю голосів.

 

15. Слухали: голову зборів Мельник Н.В. яка  зазначила, що на день проведення зборів неможливо визначити, які значні правовочини виникне необхідність укласти у період до наступних зборів акціонерів. Тому Мельник Н.В.  запропонувала:

            - прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів з продажу та придбання майна, у тому числі, з придбання сировини, матеріалів, обладнання, з виконання робіт, отримання та надання послуг, з реалізації продукції Товариства, з залучення кредитних коштів та інших правочинів, що вчинятимуться товариством в період до наступних чергових зборів акціонерів, без обмеження суми таких правочинів;

            - доручити Голові правління підписувати від імені Товариства договори на будь-який предмет при вчиненні значних правочинів;

            - значні правочини, щодо яких є заінтересованість посадових осіб органів управління Товариства, укладати тільки за наявності рішення Наглядової ради Товариства про укладання такого правочину.

Питань та зауважень немає.

Постановили:

            - попередньо схвалити значні правочини з продажу та придбання майна, у тому числі, з придбання сировини, матеріалів, обладнання, з виконання робіт, отримання та надання послуг, з реалізації продукції Товариства, з залучення кредитних коштів та інших правочинів, що вчинятимуться товариством в період до наступних чергових зборів акціонерів, без обмеження суми таких правочинів;

            - доручити Голові правління підписувати від імені Товариства договори на будь-який предмет при вчиненні значних правочинів;

            - значні правочини, щодо яких є заінтересованість посадових осіб органів управління Товариства, укладати тільки за наявності рішення Наглядової ради Товариства про укладання такого правочину.

Голосували: За – 2 306 092 673  голосів, проти – 10 466 082 голоси, тих що утримались - 0.

Рішення прийнято більшістю голосів.

 

Голова зборів оголосила про те, що всі питання порядку денного розглянуто та запропонувала вважати збори ПАТ «Донецький металопрокатний завод» завершеними.

 

Голова зборів                                                                                                    Мельник Н.В.

 

Секретар зборів                                                                                                Авксентьєва О.О.

 


PDF версия

                                                                                                                              Додаток 14

                                                                                                                             до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів

 

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

(для розміщення у стрічці новин та опублікування у офіційному друкованому виданні)

 

1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне товариство \"Донецький металопрокатний завод\"
1.2. Організаційно-правова форма емітента Публiчне акцiонерне товариство 
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 05838512
1.4. Місцезнаходження емітента 83009  м.Донецьк вул.Новоросiйська, 13
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента 062 332-07-70 332-07-69
1.6. Електронна поштова адреса емітента [email protected]
1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації dmpz.dn.ua
1.8. Вид особливої інформації Вiдомостi про змiну складу посадових осiб емiтента

2. Текст повідомлення

Посадова особа Голова наглядової ради Андрєєв Iгор Дмитрович (паспорт: серiя ВА номер 593121 виданий Кiровським РВ ДМУ УМВС України в Донецькiй областi 11.01.1997) звiльнена 25.04.2012. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 1.564%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Перебував на посадi з 24.11.2010р. Рiшення про звiльнення прийнято загальними зборами акцiонерiв (Протокол №15 вiд 25.04.2012р.).

Посадова особа Член наглядової ради Левiн Павло Борисович (паспорт: серiя ВС номер 161041 виданий Ворошиловським РВ УМВС України в м.Донецьку 31.01.2000) звiльнена 25.04.2012. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0.492%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Перебував на посадi з 24.11.2010р. Рiшення про звiльнення прийнято загальними зборами акцiонерiв (Протокол №15 вiд 25.04.2012р.).

Посадова особа Член наглядової ради Солдатова Наталя Георгiївна (паспорт: серiя ВА номер 551145 виданий Будьонвським РВ ДМУ УМВС України в Донецькiй областi 30.12.1996) звiльнена 25.04.2012. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Перебувала на посадi з 07.09.2007р. Рiшення про звiльнення прийнято загальними зборами акцiонерiв (Протокол №15 вiд 25.04.2012р.).

Посадова особа Член наглядової ради Курiнна Наталiя Iванiвна (паспорт: серiя ВС номер 890505 виданий Будьонiвським РВ ДМУ УМВС України в Донецькiй обл. 13.03.2001) звiльнена 25.04.2012. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0.001%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Перебувала на посадi з 27.04.2009р. Рiшення про звiльнення прийнято загальними зборами акцiонерiв (Протокол №15 вiд 25.04.2012р.).

Посадова особа Член наглядової ради Коростильов Михайло Євгенович (паспорт: серiя ВВ номер 101776 виданий Куйбишевським РВ ДМУ УМВС України в Донецькiй обл. 06.11.1997) звiльнена 25.04.2012. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0.001%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Перебувала на посадi з 27.04.2009р. Рiшення про звiльнення прийнято загальними зборами акцiонерiв (Протокол №15 вiд 25.04.2012р.).

Посадова особа Член наглядової ради Андрєєв Iгор Дмитрович (паспорт: серiя ВА номер 593121 виданий Кiровським РВ ДМУ УМВС України в Донецькiй областi 11.01.1997) призначена 25.04.2012. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 1.564%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який призначено особу - 3 роки. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом своєї дiяльностi: майстер, iнженер-конструктор, механiк, начальник цеху, директор, голова наглядової ради. Рiшення прийнято Загальними зборами акцiонерiв (Протокол №15 вiд 25.04.2012р.).

Посадова особа Член наглядової ради Левiн Павло Борисович (паспорт: серiя ВС номер 161041 виданий Ворошиловським РВ УМВС України в м.Донецьку 31.01.2000) призначена 25.04.2012. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0.492%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який призначено особу - 3 роки. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом своєї дiяльностi: директор, старший науковий спiвробiтник Академiї педагогiчних наук України. Рiшення прийнято Загальними зборами акцiонерiв (Протокол №15 вiд 25.04.2012р.).

Посадова особа Член наглядової ради Курiнна Наталiя Iванiвна (паспорт: серiя ВС номер 890505 виданий Будьонiвським РВ ДМУ УМВС України в Донецькiй обл. 13.03.2001) призначена 25.04.2012. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0.001%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який призначено особу - 3 роки. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом своєї дiяльностi: бухгалтер, старший бухгалтер, старший економiст, заступник головного бухгалтера, головний бухгалтер,; начальник вiддiлу облiку та звiтностi, провiдний бухгалтер,  директор,  заступник директора з економiки, директор з економiки. Рiшення про призначення прийнято загальними зборами акцiонерiв (Протокол №15 вiд 25.04.2012р.).

Посадова особа Член наглядової ради Коростильов Михайло Євгенович (паспорт: серiя ВВ номер 101776 виданий Куйбишевським РВ ДМУ УМВС України в Донецькiй обл. 06.11.1997) призначена 25.04.2012. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0.001%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який призначено особу - 3 роки. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом своєї дiяльностi: машинiст бурової установки, гiрничий майстер, начальник дiльницi, головний iнженер. Рiшення про призначення прийнято загальними зборами акцiонерiв (Протокол №15 вiд 25.04.2012р.).

Посадова особа Голова ревiзiйної комiсiї Бейлiн Костянтин Олександрович (паспорт: серiя ВВ номер 112243 виданий Ворошиловським РВ УМВС України в м.Донецьку 27.11.1997) звiльнена 25.04.2012. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0.033%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Перебував на посадi з 07.09.2007р. Рiшення про звiльнення прийнято загальними зборами акцiонерiв (Протокол №15 вiд 25.04.2012р.).

Посадова особа Член ревiзiйної комiсiї Тацiєнко Олена Миколаївна (паспорт: серiя ВА номер 250430 виданий Ворошиловським РВ УМВС України в Донецькiй областi 24.06.1996) звiльнена 25.04.2012. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0.010%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Перебувала на посадi з 07.09.2007р. Рiшення про звiльнення прийнято загальними зборами акцiонерiв (Протокол №15 вiд 25.04.2012р.).

Посадова особа Член ревiзiйної комiсiї Сиводєд Валентина  Iванiвна (паспорт: серiя ВА номер 558619 виданий Червоногвардiйським РВ Макiївського МУ УМВС України в Донецькiй областi 04.12.1996) звiльнена 25.04.2012.

Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0.023%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Перебувала на посадi з 07.09.2007р. Рiшення про звiльнення прийнято загальними зборами акцiонерiв (Протокол №15 вiд 25.04.2012р.).

Посадова особа Член наглядової ради Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю \"Вторсировина\" (код ЄДРПОУ 30736154) призначена 25.04.2012. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 91.790%. Cтрок, на який призначено особу - 3 роки.  Рiшення про призначення прийнято загальними зборами акцiонерiв (Протокол №15 вiд 25.04.2012р.).

Посадова особа Член ревiзiйної комiсiї Бейлiн Констянтин Олександрович (паспорт: серiя ВВ номер 112243 виданий Ворошиловським РВ УМВС України у м. Донецьку 27.11.1997) призначена 25.04.2012. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0.033%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який призначено особу - 5 рокiв. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом своєї дiяльностi: прибиральник гарячого металу, в. о. майстра основної виробничої дiльницi, начальник виробничо-збутового вiддiлу, заступник начальника виробничо-технiчного вiддiлу, начальник вiддiлу маркетингу, заступник начальника виробничо-збутового вiддiлу. Рiшення про призначення прийнято загальними зборами акцiонерiв (Протокол №15 вiд 25.04.2012р.).

Посадова особа Член ревiзiйної комiсiї Тацiєнко Олена Миколаївна (паспорт: серiя ВА номер 250430 виданий Ворошиловським РВ УМВС України у Донецькiй областi 24.06.1996) призначена 25.04.2012. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0.010%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який призначено особу - 5 рокiв.  Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом своєї дiяльностi:лаборант, начальник житлово-комунального вiддiлу. Рiшення про призначення прийнято загальними зборами акцiонерiв (Протокол №15 вiд 25.04.2012р.).

Посадова особа Член ревiзiйної комiсiї Сиводєд Валентина Iванiвна (паспорт: серiя ВА номер 558619 виданий Червоногвардiйським РВ Макiївського МУ УМВС України в Донецькiй областi 04.12.1996) призначена 25.04.2012. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0.023%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Cтрок, на який призначено особу - 5 рокiв. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом своєї дiяльностi: лаборант Центральної Заводської Лабораторiї(ЦЗЛ), керiвник ЦЗЛ. Рiшення про призначення прийнято загальними зборами акцiонерiв (Протокол №15 вiд 25.04.2012р.).

Посадова особа Голова ревiзiйної комiсiї Бейлiн Костянтин Олександрович (паспорт: серiя ВВ номер 112243 виданий Ворошиловським РВ УМВС України в м.Донецьку 27.11.1997) призначена 25.04.2012. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0.033%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який призначено особу - 5 рокiв. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом своєї дiяльностi:прибиральник гарячого металу, в. о. майстра основної виробничої дiльницi, начальник виробничо-збутового вiддiлу, заступник начальника виробничо-технiчного вiддiлу, начальник вiддiлу маркетингу, заступник начальника виробничо-збутового вiддiлу. Рiшення про призначення прийнято на засiданнi Ревiзiйної комiсiї Товариства (Протокол б/н вiд 25.04.2012р.).

Посадова особа Голова наглядової ради Андрєєв Iгор Дмитрович (паспорт: серiя ВА номер 593121 виданий Кiровським РВ ДМУ УМВС України в Донецькiй обл. 11.01.1997) призначена 25.04.2012. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 1.564%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який призначено особу - 3 роки. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом своєї дiяльностi: майстер, iнженер-конструктор, механiк, начальник цеху, директор, голова наглядової ради. Рiшення про призначення прийнято на засiданнi Наглядової ради Товариства (Протокол б/н вiд 25.04.2012р.).

3. Підпис

3.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

3.2. Найменування посади.

 

Голова правлiння ____________ Лам Матвiй Маркович

 


 

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

“ДОНЕЦЬКИЙ МЕТАЛОПРОКАТНИЙ ЗАВОД”

(місцезнаходження: 83009, м.Донецьк, вул.Новоросійська, 13)

повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів, що відбудуться

“25” квітня 2012 року об 11.00 за адресою:

83009, м.Донецьк, вул.Новоросійська, 13, актова зала. 

 

Реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах – «25» квітня 2012р. з 9.00 до 10.30.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – «19» квітня 2012 року.

Реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах – «25» квітня 2012р. з 9.00 до 10.30.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – «19» квітня 2012 року.

Порядок денний:
1. Обрання голови, секретаря зборів та членів лічильної комісії.
2. Затвердження регламенту роботи зборів.
3. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік та основні напрямки фінансово-господарської діяльності у 2012 році.
4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2011 рік.
5. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2011 рік.
6. Затвердження річного звіту Товариства за 2011 рік.
7. Розподіл прибутку Товариства.
8. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства.
9. Припинення повноважень членів Наглядової ради.
10. Обрання членів Наглядової ради.
11. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.
12. Припинення повноважень членів Ревізійної комісії.
13. Обрання членів Ревізійної комісії.
14. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Ревізійної комісії.
15. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинитися Товариством протягом року.

Для реєстрації акціонерам необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу. Представникам акціонерів потрібно мати довіреність, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства.

Акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, у робочі дні з 14.30 до 16.30 год. за адресою: 83009, м.Донецьк, вул.Новоросійська, 13, кабінет юридичного відділу. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – начальник юридичного відділу ПАТ «Донецький металопрокатний завод».

Довідки за телефоном: (062) 388-94-88.

Основні показники фінансово-господарської діяльності товариства (тис. грн.)

Найменування показника період
2011 рік 2010 рік
Усього активів 325200 326272
Основні засоби 58538 63342
Довгострокові фінансові інвестиції 0 -
Запаси 97500 60491
Сумарна дебіторська заборгованість  50579 81091
Грошові кошти та їх еквіваленти 8104 6231
Нерозподілений прибуток -3598 46298
Власний капітал  90162 93760
Статутний капітал 25000 25000
Довгострокові  зобов’язання 0 0
Поточні  зобов’язання 235038 232512
Чистий прибуток (збиток) -3598 - 1023
Середньорічна кількість акцій (шт.) 2500000000 2500000000
Кількість власних акцій, викуплених протягом  періоду (шт.) - -
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних  акцій протягом періоду - -
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 913 825